Επέκταση της απαλλαγής μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων Απρίλιος 2021

//Επέκταση της απαλλαγής μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων Απρίλιος 2021

Έχει κατατεθεί τροπολογία σχετικά με την μείωση ενοικίου για τον μήνα Απρίλιο, συγκεκριμένα το σχέδιο Νόμου αναφέρει:
Άρθρο 1 Επέκταση της απαλλαγής μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων – Τροποποίηση του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Η παρ. 10 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), τροποποιείται ως προς την προσθήκη του μηνός Απριλίου 2021 και η παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής:
Ειδικά για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο 2021, ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVlD-19 ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVlD-19 και ανήκει σε συγκεκριμένους κλάδους επιχειρήσεων, πέραν των αναφερόμενων στις αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 8α, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί εμπορικών μισθώσεων, σύμφωνα με το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παρ. 1.
Η πρόταση μας είναι οι επιχειρήσεις που είναι κλειστές με απόφαση δημόσιας αρχής να μην καταβάλλουν καθόλου ενοίκιο ενώ οι πληττόμενες το γνωστό 60% του μηνιαίου μισθώματος.
Σε περίπτωση που τελικά ισχύσει κάτι διαφορετικό προσαρμόζουμε την διαφορά στον επόμενο μήνα.