Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών μέχρι δέκα (10) ευρώ προς Ο.Τ.Α.

//Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών μέχρι δέκα (10) ευρώ προς Ο.Τ.Α.

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο σ/ν του υπουργείου εσωτερικών με τίτλο “Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια και την τοπική αυτοδιοίκηση” προβλέπεται η διαγραφή μικρών βεβαιωμένων οφειλών προς Ο.Τ.Α.
Πιο συγκεκριμένα με το άρθρο 3 της τροπολογίας διαγράφονται υπόλοιπα βεβαιωμένων οφειλών προς τους α’ βαθμού μέχρι του ποσού των δέκα (10) ευρώ, συνολικά ανά οφειλέτη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο. εφόσον οι οφειλές έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος και δεν υφίστανται άλλες οφειλές ταυ Ιδίου προσώπου κατά ταν χρόνο της διαγραφής.
Στην ίδια τροπολογία υπάρχει διάταξη με την οποία προβλέπεται η δυνατότητα ατελούς παραχώρησης από τους δήμους πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Αναλυτικότερα, ενόψει της προοπτικής επανέναρξης λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα οποία αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα σε κοινόχρηστους χώρους και της επιβολής Κανόνων Τήρησης αποστάσεων για περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού COVID — 19, με την αξιολογούμενη ρύθμιση παρέχεται εκ νέου, και μέχρι την 31η.10.2021, η δυνατότητα ατελούς παραχώρησης από τους δήμους πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου, ώστε η λειτουργία των καταστημάτων να βιώσιμη να τηρηθούν οι προβλεπόμενες αποστάσεις μεταξύ των τραπεζοκαθισμάτων.