Επιδότηση τόκων – Τροποποιήσεις στην απόφαση για την επιδότηση τόκων υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων

//Επιδότηση τόκων – Τροποποιήσεις στην απόφαση για την επιδότηση τόκων υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων

Σχετικά με την επιδότηση τόκων δανείων για όσες επιχειρήσεις έχουν ενταχθεί σε αυτή την απόφαση, πρέπει να είναι ιδιαιτέρα προσεκτικοί σε ότι αφορά την διατήρηση του  συγκεκριμένου αριθμού εργαζομένων όπως αυτό προβλέπεται, συγκεκριμένα:

Οι τροποποιήσεις στην απόφαση  37674/10.4.2020 έχουν ως εξής:

1. Το σημείο 4 του Κεφαλαίου 6 αντικαθίσταται ως εξής:

4. Οι επιχειρήσεις που λαμβάνουν χρηματοδότηση οφείλουν να απασχολούν στις 31.12.2020 ή στις 31.05.2021 ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων με τον αριθμό εργαζομένων που απασχολούσαν στις 19.3.2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ

Τροποποιεί το αρχικό σημείο 4 που όριζε:

4. Οι επιχειρήσεις που λαμβάνουν χρηματοδότηση οφείλουν να απασχολούν στις 31.12.2020 ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων με τον αριθμό εργαζομένων που απασχολούσαν στις 19.3.2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.