Διαδικασία καταβολής του επιδόματος εορτών Πάσχα 2022

//Διαδικασία καταβολής του επιδόματος εορτών Πάσχα 2022

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης σε οποιοδήποτε εργοδότη δικαιούνται Δώρο Πάσχα.

Πώς υπολογίζεται το δώρο Πάσχα

Για τον υπολογισμό του ποσού των Δώρων λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό. Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο Πάσχα αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και την 30η Απριλίου κάθε έτους. Έτσι, οι εργαζόμενοι που η σχέση εργασίας τους με τον εργοδότη είχε διάρκεια χωρίς διακοπή όλη τη χρονική περίοδο που αναφέραμε δηλαδή από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30ης Απριλίου κάθε έτους, δικαιούνταιολόκληρο το Δώρο που είναι ίσο με μισό (1/2) μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Πότε καταβάλλεται το Δώρο Πάσχα 

Το Δώρο Πάσχα καταβάλλεται την Μεγάλη Τετάρτη, που φέτος πέφτει στις 20 Απριλίου. Ο εργοδότης μπορεί φυσικά να καταβάλλει το δώρο και νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία.

Το δώρο Πάσχα σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα. 

Ειδικές περιπτώσεις:

 1. Στην περίπτωση κατά την οποία η σύμβαση εργασίας των εργαζομένων τίθεται σε αναστολή εντός του
  χρονικού διαστήματος από την 1η Ιανουαρίου έως την
  31ή Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους, το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Πάσχα, καθώς και οι ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα
  αναστολής της σύμβασης εργασίας καταβάλλονται από
  τον κρατικό προϋπολογισμό. Το επίδομα εορτών Πάσχα
  του έτους 2022 υπολογίζεται επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και καταβάλλεται απευθείας στους εργαζόμενους. Η καταβολή της ως άνω αναλογίας πραγματοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δια του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» και καταβάλλεται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων – εργαζομένων, έως τη Μ. Τετάρτη του έτους 2022.
 1. α) Στην περίπτωση κατά την οποία οι εργαζόμενοι
  εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης
  «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Πάσχα, που αναλογεί στο χρονικό διάστημα υπαγωγής στον
  εν λόγω μηχανισμό και βαρύνει τους εργοδότες, καταβάλλεται από αυτούς κατά το χρόνο που ορίζεται στην υπ’ αρ.
  19040/7.12.1981 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 742).
  β) Για την ίδια κατηγορία εργαζομένων, το ποσό εκ του
  επιδόματος εορτών Πάσχα, που αναλογεί στο χρονικό
  διάστημα υπαγωγής στον εν λόγω μηχανισμό και βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, καταβάλλεται από το
  Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων –
  εργαζομένων, ως εξής: βα) για το έως την 31η.3.2022
  διάστημα υπαγωγής, η καταβολή πραγματοποιείται
  έως τη Μ. Τετάρτη του έτους 2022 (20.4.2022), ββ) για
  το διάστημα υπαγωγής από 1.4.2022 έως 30.4.2022, η
  καταβολή πραγματοποιείται έως την 31η.5.2022.

Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση!!!